Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Jaderné (radioaktivní) záření

Rozpad nestabilních jader bývá provázen uvolňováním (eliminací) některých částic z prostoru jádra. Existují tři základní druhy jaderného záření: alfa, beta a gama.

Záření alfa (α)

Je tvořeno částicemi alfa, což jsou kladně nabitá jádra helia složená ze dvou protonů a dvou neutronů. Toto záření má velmi malý dosah a zachytí ho i papír nebo tenká hliníková fólie.

Záření beta (ß)

Dělí se na ß+ a ß-. Záření ß- je tvořeno proudem záporně nabitých elektronů. Má větší pronikavost než záření α. Záření ß+ je tvořeno kladně nabitými pozitrony.

Záření gama (γ)

Je elektromagnetické vlnění s velmi krátkou vlnovou délkou a vysokou energií (energie záření je nepřímo úměrná vlnové délce). Záření γ se svými vlastnostmi podobá rentgenovému záření a často se používá k podobným účelům. Z uvedených typů záření je nejpronikavější. Jen pro představu: vrstva olova silná 1,3 cm pohltí přibližně 50% záření gama.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy